ארכיון הקטגוריה: מס קניה ובלו

טפסים של מס קניה ובלו להורדה

מס קנייה-טופס 25 הודעה על הרשאה להעברת נתונים על ידי יצרן הדלק על רכישת סולר באמצעות מערכת תדלוק אוטומטי להורדה

את טופס 25 יש למלא ע"י העוסק הזכאי להישבון דלק ויצרן הדלק , את הטופס וכל האישורים הנדרשים יש לשלוח בדואר לכתובת המופיעה בתחתית העמוד.
להמשיך לקרוא

מס קנייה-טופס 24 בקשה לאישור מכונה ניידת המשמשת לצורכי חקלאות לצורך הישבון בלו על סולר להורדה

לצורך קבלת אישור הישבון מכונה ניידת המשמשת לצורכי חקלאות , יש להגיש טופס זה עם כל פרטי המכונה הניידת ולצרף אישורים מתאימים.
להמשיך לקרוא

מס קנייה-טופס 23 בקשה לאישור רכב מנועי/ציוד הנדסי (צמ"ה) לצורך הישבון בלו סולר להורדה

טופס עבור הממונה על יחידת הדלק הארצי על מנת לבקש לאשר רכב מנועי או ציוד הנדסי לצורך הישבון בלו סולר.
יש למלא את פרטי הרכב ולצרף אישורים מתאימים.
להמשיך לקרוא

מס קנייה-טופס 22 בקשה לאישור ספינת דיג מסוג מכמורתן לצורך הישבון בלו על סולר להורדה

טופס המיועד לבקשת אישור ספינת דיג לצורך הישבון בלו על סולר. יש למלא על פי ההנחיות המופיעות ולצרף אישורים מתאימים. את הטופס יש לשלוח בדואר.
להמשיך לקרוא

מס קנייה-טופס 21 בקשה לאישור מפעל כמפעל תעשייתי לצורך הישבון בלו על סולר להורדה

טופס זה משמש על מנת לקבל אישור לצורך הישבון בלו על סולר. יש לצרף מסמכים רלוונטיים לבקשה כמפורט בחלק ג' ולשלוח את הטופס בדואר בכתובת הרשומה בתחתית הטופס.
להמשיך לקרוא

מס קנייה-טופס 20 כתב התחייבות אוטונומית לשיפוי להורדה

טופס התחייבות לשיפוי יש להגיש ביחידת המס הרלוונטית ולאחר אישור עו"ד או פקיד מטפל.
במקרה של תאגיד יש לצרף אישור עו"ד או רו"ח שהחותמים מורשים לחתום בשמו על כתב השיפוי.
להמשיך לקרוא