מי אביבים ערעור

טופס זה משמש לבקשת ערעור לחברת המים מי אביבים על החלטת הוועדה להפחתת החיוב בגין נזילה.
יש לפרט את נימוק הבקשה בטופס.