טופס בקשה לקבלת הנחה מארנונה לבנין ריק עיריית תא

בקשה לקבלת הנחה בארנונה מעיריית תל אביב לבניין ריק שלא נעשה בו שימוש לתקופה של 30 ימים לפחות.
כדי להגיש את הבקשה להנחה בארנונה יש למלא את הטופס ולצרף אישורים מתאימים.