הנחה בארנונה עיריית תל אביב

טופס בקשה להנחה בתשלום חשבון ארנונה לעיריית תל אביב.
על מבקש ההנחה בארנונה לפרט את סוג ההנחה הנדרשת ולצרף מסמכים מתאימים.