ערעור על חיוב ארנונה עיריית ירושלים

טופס זה משמש להגשת השגה על חיוב הארנונה או במקרים הבאים: אזור, סוג , בנין, שטח,בעלים,ובעל השליטה בנכס.
יש להמציא אישורים מתאימים.