בקשה לפטור בארנונה לכנס ריק

טופס זה מיועד לאלו המבקשים לקבל פטור מתשלום ארנונה מעיריית ירושלים לנכס ריק.
בקשה זאת ניתן להגיש רק אם הנכס היה ריק מכל אדם וחפץ בתקופה רצופה של 30 ימים לפחות. במידה והנכס היה בשיפוץ בזמן בקשת הפטור מארנונה יש לצרף אישורים מתאימים וכן חשבונות חשמל ומים.

פטור מארנונה לנכסים ריקים ירושלים טופס מקוון .