ביטוח לאומי-טופס תביעה לנכה נזקק בעל דרגת נכות זמנית (טופס 279) להורדה

טופס זה מיועד לנכה עבודה שוועדה רפואית קבעה לו נכות זמנית והוא לא מסוגל לעבוד בכל עבודה וגם אין לו הכנסות מעבודה או מעסק.
לנכה נזקק משולמת קצבה בשיעור של 100% לתקופה שנקבעה.
יש למלא את הטופס כראוי ולחתום.